Brandsäkerhet


Identifiera brandriskerna i ditt hem

kuva-99
kuva-100

Årligen omkommer omkring 100 finländare i eldsvådor och cirka 1500 behöver sjukhusvård till följd av brännskador. Årligen inträffar omkring 14 000 eldsvådor. Dessutom uppstår ett stort antal små eldsvådor som människor själva lyckas släcka. Den vanligaste brandorsaken är vårdslöshet och slarv.

Räddningsväsendet hjälper människor att identifiera risker, förebygga olyckor och handla rätt när olyckan är framme. De ger också råd i försiktig hantering av eld och brandfarliga ämnen och apparater. Räddningsväsendets sakkunskap behövs även för analys av säkerhetsfaktorer vid planering, byggande, underhåll och säker användning av byggnader.

Räddningsmyndigheterna förebygger alltså olyckor genom övervakning, brandinspektioner och sotning. Brandinspektören kan alltid kallas till platsen vid misstänkta brister i brandsäkerheten.

När elden är lös är det viktigt att också småbarn kan handla rätt och snabbt. Föräldrar skall lära sina barn att man inte får gömma sig för elden. Med hjälp av lek kan man öva de rätta utrymningsvägarna i nödsituation. Den första släckningen av eldsvådor hör också till medborgarfärdigheterna. Det viktigaste är ändå att varje hushåll förses med en brandvarnare. Den varnar i tid, så att även den som sover hinner rädda sig själv och andra från att inandas giftiga gaser som kan leda till medvetslöshet och död.

Brandvarnaren är en billig men bra livräddare

De flesta bränder med dödlig utgång inträffar nattetid när människor sover. En stor del därav är lägenhetsbränder. Det farligaste i en begynnande brand är röken som fyller bostaden på ett par tre minuter. Brandvarnaren släpper ifrån sig en hög larmsignal så fort den detekterar rök. Du hinner sätta dig i säkerhet och kan också försöka släcka branden.

JVarje hem skall ha en brandvarnare. Det är lagstadgat sedan början av september 2000. Man måste också se till att brandvarnaren är funktionsduglig. Den som bor i huset eller lägenheten skall själv skaffa brandvarnare och se till att den fungerar.

Placera brandvarnaren i taket inne i bostaden. Den bästa platsen är i mitten av taket i ett utrymme dit röken utan hinder kan ta sig. Brandvarnare är försedda med en anvisning som anger rätt plats i olika typer av bostäder. I en stor lägenhet är det bäst att skaffa brandvarnare till de centrala utrymmena, och dessutom till exempel till varje sovrum.

I småhus med två våningar behövs två brandvarnare: en installeras i övre delen av trapporna och en i nedre våningen. I synnerhet om det finns flera våningar lönar det sig att seriekoppla brandvarnarna så att de alla larmar när en av dem identifierar rök. Köket är inte den rätta platsen för brandvarnaren och inte heller fuktiga utrymmen eller andra platser där larmet kan utlösas i onödan. Brandvarnare brukar inte reagera för tobaksrök.

Brandvarnaren fungerar med ett batteri som normalt skall bytas ut med ett års mellanrum. Ta det till vana att byta ut batteriet samma dag varje år, till exempel första advent. På det sättet kommer du bättre ihåg att göra det. Brandvarnaren ger ljudsignaler när batteriet håller på att ta slut. Den dämpade signalen som återkommer med en minuts mellanrum kan inte förväxlas med den hårda larmsignalen. Byt ut batteriet direkt när batterivarnaren piper.

Batteribytet går lättare när du skaffar en särskild batteridosa och placerar den på lämplig höjd på väggen. Batteridosorna lämpar sig för nästan alla brandvarnare som finns på marknaden. Det finns också brandvarnare som fungerar i tio år utan batteribyte.

Det är bäst att testa varnaren regelbundet, till exempel varje månad och alltid när man varit borta hemifrån några dagar. I de flesta modeller kan funktionen testas genom att man trycker på en testknapp. När det hörs ett pipande ljud är brandvarnaren funktionsduglig. Är brandvarnaren placerad högt uppe i taket kan du testa den till exempel med hjälp av en käpp.

Testning behövs också när batteriet är nytt, eftersom det kan uppstå fel i larmsignalen. Särskilt i lokaler som stått kalla en längre tid, till exempel en sommarstuga eller en båt kan brandvarnaren råka i olag. Pröva alltså genast om brandvarnaren fungerar när du kommer fram. Ha med dig ett reservbatteri och var också beredd att vid behov byta ut hela brandvarnaren.

Brandsäker miljö

Det är lättare att förebygga en eldsvåda än att släcka den. Därför måste man vara medveten om brandrisker och kunna identifiera riskfaktorer i sin egen omgivning. Brandsäkerheten skall beaktas redan på ritningsstadiet eller när en gammal bostad renoveras. Var och en kan främja brandsäkerheten i sitt hem genom att välja rätta material. Konsumenten har rätt att kräva information av affären om produkternas brandsäkerhet.

Kläder och textilier

Det finns inga fastställda brandsäkerhetskrav i Finland för vanliga kläder och textilier. I vissa länder krävs till exempel i barnens nattdräkter en märkning om materialet är lättantändligt. Arbetskläder som används i brandfarliga yrken skall också hos oss ha CE-märkning med vilken tillverkaren garanterar att produkten uppfyller de brandsäkerhetskrav som föreskrivs i EU-direktiv.

Textiliers brandsäkerhet påverkas mest av fibermaterialet och vilka kemikalier tyget behandlats med. Ylle är ett material som i sig inte är brandfarligt. Av naturfibrerna är ylle och siden inte lika eldfängda som bomull och linne. Särskilt bomulls- och akrylkläder med luddig yta kan lätt fatta eld. Somliga kläder är så lättantändliga att de brinner med stor låga av minsta gnista.

Det finns inga brandsäkra textilier, men det förekommer stora skillnader i säkerheten. Till exempel brandoveraller tillverkas av ett material som tål flera sekunder häftig eld utan att tändas.

kuva-120Tunna och lösa plagg fattar lätt eld. Tjocka, åtsittande bomullsplagg tänds långsammare. Av bomull tillverkas till och med skyddsoveraller för brandfarliga arbeten, men då prepareras fibern med brandskyddande kemikalier som gör att den blir svårantändlig.

Om dina kläder fattar eld skall du kasta dig på marken och rulla runt tills elden slocknar.

När en annan människas kläder fattar eld gäller det att få omkull personen. Kväv elden genom att rulla personen på marken. Du kan också släcka elden med hjälp av en matta, en filt eller med vatten. Släck först i huvudändan för att skydda ansiktet. Kyl ned glödande kläder med vatten. Ta inte bort fastbrända kläder.

Gardiner och stoppade möbler

Tyger som behandlats med flamskyddsmedel används i arbetskläder och som möbelklädsel och inredningstextilier. De är dyrare än normala hemtextilier. Bomullstyg som behandlats med flamskyddsmedel rekommenderas speciellt till gardiner. Eldsvådor i hemmet börjar ofta med att gardinerna fattar eld från levande ljus som står för nära. Gardiner brukar hänga löst och vara tunna och därför brinner de betydligt snabbare och lättare än andra textilier. Gardiner bör helst inte vara av ren akryl, som smälter och sprider gnistor när den brinner.

Även sängkläder bör vara av ett så brandsäkert material som möjligt. Ett madrasskydd av brandsäkert material kan hindra madrassen från att fatta eld. Det är alltid livsfarligt att röka i sängen!

I möbelaffärer får man i dag inte sälja stoppade stolar eller madrasser som kan fatta eld av en glödande cigarrett. Tillverkaren skall kunna förete testresultat. Det är all anledning att kontrollera dem i synnerhet om klädseln är gjord av bomullstyg och fyllningen är av polyuretan eller bomullsvadd. Dessa material känns bekväma och är populära, men de kan långsamt pyra efter kontakt med en cigarrett.

Vad skall man lära barn om elden?

Varje år uppkommer många bränder på grund av att barn leker med tändstickor. Barn är fascinerade av eld och de måste från första början lära sig att akta sig för den. Det är viktigt att barn respekterar elden, som är både nyttig och farlig.

kuva-130

Med hjälp av handdockor kan man lära de allra minsta att inte gömma sig om det börjar brinna

Redan mycket små barn måste lära sig att elden bränner. Större barn kan läras att hantera elden rätt: de kan lära sig att tända och släcka ljus. Det är bra om hela familjen talar om brandriskerna och övar sig i att komma undan i en nödsituation. För barn är det särskilt viktigt att veta, att man inte får gömma sig under bordet eller i skrubben när elden är lös, utan att man i stället skall lämna den brinnande bostaden så snabbt som möjligt.

Brandmän eller FBK:are besöker på begäran daghem och skolor för att ge fakta om brandsäkerhet. Det är bättre att förklara för barn varför tändstickslekar är farliga än att bara förbjuda och skrämma upp dem. Tändstickor och tändare måste hållas utom räckhåll för barn. Källare och vindsutrymmen måste också hållas låsta för att barn inte skall kunna leka med elden i smyg.

Sotning

Sotning utförs för att rensa bort brännbara beläggningar ur eldstaden och rökkanalerna så att de inte orsakar brandfara.

Eldstäder och rökkanaler skall sotas varje år. När det gäller fritidshus och tillhörande bastubyggnader skall sotning utföras vart tredje år. Om fritidshuset är avsett för annat än eget privat bruk, måste det sotas varje år. Eldstäder och rökkanaler som varit oanvända i tre år skall dessutom sotas innan de åter tas i bruk.

En eldstad är en byggnadsdel eller en anläggning som förbränner fast, flytande eller gasliknande bränsle. Moderna eldstäder är trygga och lättskötta om de används rätt. De största riskerna med användningen är brandfara och koloxidförgiftning. Orsakerna är då vanligen att eldstaden använts på fel sätt.

Sotaren sköter för sin del brandsäkerheten i fastigheter genom att rengöra eldstäder och rökkanaler. Dessutom granskar han att avstånden till brännbart material är tillräckligt, meddelar om brister och fel och ger råd till dem som använder eldstaden. För att sotning skall kunna utföras tryggt, är det viktigt att de stegar som leder till skorstenen är i skick. Stegarna skall vara fast monterade och tillräckligt stadiga. Sotaren måste kunna nå skorstenen under alla årstider. Tänk på att ett tak som till exempel är halt av regn kan vara mycket farligt. Stegar och takbryggor skall hållas i skick av fastighetsägaren.

Byggnadsägaren och -förvaltaren är förpliktade att med regelbundna intervall beställa sotning som utförs av en sotare. Enligt räddningslagen skall eldstäder och rökkanaler sotas samt ventilationskanaler och ventilationsanordningar underhållas och rengöras. Räddningsväsendet i regionen beslutar om hur sotningstjänsterna tillhandahålls och övervakar sotningen i sitt område.

Mer information om sotning från räddningsverken och Sotningsbranschens Centralförbund.

Koloxid

Koloxid eller kolmonoxid är en färg- och luktfri gas av kol och syre, som bildas vid ofullständig förbränning till exempel i en oljekamin och som också förekommer i bilavgaser. Koloxid är en mycket farlig gas som påverkar människan snabbt och obemärkt och orsakar medvetslöshet redan i små doser. Ett förgiftningstillstånd kan leda till döden. En vanlig skyddsmask skyddar inte mot koloxid. Redan 100 gram ved kan vid förbränning orsaka en dödlig dos koloxid om det inte finns tillräckligt med syre vid förbränningen.

Undvik elbränder

kuva-125

 • Byt ut alla slitna och trasiga sladdar. Ett bra sätt att förebygga elolyckor är att regelbundet kontrollera elinstallationerna i hemmet. Reparationer och installationer skall alltid utföras av en behörig elektriker. Provningsinstitutets märke på en elapparat (t.ex. FI-märke) innebär att apparaten är godkänd av ett opartiskt testlaboratorium.
 • Elelement (elradiatorer) får aldrig övertäckas med textilier eller andra material. Det bör helst finnas en säkerhetsanvisning som sitter fast på apparaten. Särskilt farliga är värmestrålande aggregat med glödspiral. De skall hållas på avstånd från fåtöljer, gardiner och andra lättantändliga material.
 • Temperaturen inuti en elektrisk bastuugn är 500–600 grader. I taket ovanför ugnen kan det vara 140 grader varmt. Många eldsvådor har börjat när tvätt har fått hänga på tork ovanför bastuugnen. Man skall aldrig hänga upp tvätt ovanför ugnen. Tillverkaren skall på ugnen ange information om säkra avstånd till andra föremål. Om man råkar halka eller snubbla kan man få brännskador om ugnen inte har skyddsräcke. Skyddsräcket skall placeras på minst en halv meters avstånd från ugnen.
 • Belysningsarmatur får inte förses med starkare lampor än vad som anges. En spotlight som fästs med klämma kan orsaka brandfara om den lossnar från sitt fäste.
 • En elplatta eller ett strykjärn som glömts på kan orsaka brandfara. Det är bra att skaffa ett strykjärn som slår av strömmen automatiskt efter en viss tid. Kaffebryggare som har överhettningsskydd slår av strömmen automatiskt om apparaten blir för het.

kuva-126

 • Tänk på att det skall finnas tillräckligt med luft bakom tv-apparaten, kylskåpet och frysen. Det är viktigt att dammsuga apparaternas ytor, eftersom dammiga apparater kan överhettas och tända en eldsvåda.
 • Om tv:n eller en hushållsmaskin fattar eld, skall man först dra loss stickproppen ur väggen eller slå av elektriciteten från hela bostaden. Branden kan släckas med en brandfilt, pulversläckare eller med en tjock matta. Får man inte själv situationen under kontroll, skall man ringa nödnumret 112 och kalla efter brandkåren.
 • Det finns risk för överhettning på elsladdarnas kontaktytor och skarvar om kontakten är för lös, lödningen dålig eller om kontakten inte är kompatibel med vägguttaget.
 • När du lösgör apparaten från vägguttaget, fatta tag i stickproppen. Ryck aldrig i sladden.
 • Trasiga elapparater är brandfarliga. Låt reparera trasiga apparater eller skaffa nya i stället.
 • Det finns också brandvarnare som kan monteras så att de automatiskt bryter av strömmen när brandvarnaren upptäcker rök i lokalen.

Rökning kan döda

kuva-127Rökning är både en hälsorisk och en säkerhetsrisk. Var tredje eldsvåda med dödlig utgång har börjat från en brinnande cigarrett. Ibland har orsaken varit en slarvigt tömd askkopp. Det är ännu farligare att röka i sängen. En glödande cigarrett kan tända eld på sängkläderna eller soffan. Redan en mycket liten mängd brinnande material kan orsaka en dödlig dos koloxid! I sådana fall kan man vanligen inte se några synliga lågor. En brandvarnare skulle ha hindrat olyckan.

Levande ljus och öppen eld

När man bränner ljus hemma är det värt att komma ihåg några viktiga råd. Levande ljus skapar stämning, men det vackraste ljuset är ett ljus som brinner tryggt.

 • En bra ljusstake står stadigt och fattar inte eld. Den säkraste hållaren är tillverkad av metall, porslin, sten el. dyl. Vissa dig om att ljuset står stadigt i ljusstaken. Använd inte manschetter av plast, papper eller textilmaterial.
 • Placera ljusen så att det inte finns något brännbart i närheten, bredvid eller ovanför ljusen. Var extra försiktig med gardiner och dekorationer. Ställ inte levande ljus ovanpå tv:n eller på balkongen med plastmöbler som underlag.
 • Håll tändstickor och ljus utom räckhåll för barn. Lämna inte barn eller husdjur ensamma med ett brinnande ljus, inte ens för en liten stund. Varna dina barn om riskerna med att leka med tändstickor och ljus.
 • Placera ljusen tillräckligt långt från varandra. Står ljusen för nära varandra kan det heta stearinet flamma upp. Värmeljus skall placeras på 5 cm avstånd från varandra.
 • Släck värmeljus, facklor och stearinljus helst genom att kväva elden, inte med vatten. Ställ alltid ljus och värmeljus samt lyktor med tunn botten på ett brandsäkert underlag.
 • Var försiktig med slutna lyktor av tunt glas eller porslin. I det trånga utrymmet kan stearinet förångas och flamma upp. En lykta med tunn hylsa kan spricka och stänka brinnande stearin i omgivningen. En säker lykta är stadig, öppen upptill och har tillräckligt med plats för ljuset inuti.
 • Ställ marschaller utomhus på ett brandsäkert underlag i skydd mot vind och regn. Om du ställer ut marschaller på gården, längs stigen eller vid porten placera dem på minst tre meters avstånd från gångvägar. Placera marschallerna på ett sten-, betong-, metall- eller glasunderlag och håll dem ständigt under uppsikt. Marschaller får inte brännas inne och inte ens på balkongen.
 • Den som är sist i rummet släcker ljusen. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet för en längre tid. Bränn ljus bara i rum där människor vistas. Lämna aldrig ljusen att brinna utan uppsikt.
 • Kontrollera att din brandvarnare fungerar. Brandvarnaren larmar endast om batteriet är i skick.
 • Var beredd på att släcka en eld. Håll alltid släckningsutrustningen tillgänglig. Se till att alla i familjen vet hur man släcker en brand.

kuva-129 Trygghet skapar stämning!

Grillning

Sommar och grillmat hör ihop. Det är tryggt att grilla om man förebygger risker och iakttar försiktighet. Många eldsvådor och brännskador beror på vårdslöshet och oaktsamhet. Det är viktigt att ha en sund respekt för öppen eld och handskas försiktigt med lättantändliga material. Var noga med brandsäkerheten när du grillar och tänk också på grannarna och den närmaste omgivningen.

Tänd grillen försiktigt

 • Tänd grillen med braständstickor eller grilltändare.
 • Lämna inte tändstickor eller tändvätskor i närheten av grillen eller elden och håll dem utom räckhåll för barn.
 • En grill får inte tändas med bensin eller sprit.
 • För att undvika risken för uppflamning låt alltid tändvätskan absorberas i grillkolet innan du tänder.
 • Använd skyddshandskar när du grillar och gå inte för nära med ansiktet.
 • Tändvätska får inte hällas på grillkol som redan är tända, eftersom flamman kan antända flaskan och orsaka stor skada.
 • Håll grillen hela tiden under uppsikt och låt inte lågorna bli för höga. Fett som rinner från den grillade maten kan flamma upp och brinna med farligt hög låga.
 • Kom ihåg att fett inte får släckas med vatten, utan endast genom kvävning, till exempel med en brandfilt.

Var omsorgsfull när du släcker grillen

 • Släck grillkolen omsorgsfullt, t.ex. med en hink vatten.
 • Lägg askan i ett brandsäkert plåtkärl med lock och placera kärlet lång från väggar och andra brännbara material. Det är bra att lägga askan i ett kärl med lock så att den inte sprids med vinden.
 • Askan kan se ofarlig ut, men det kan ta flera dygn innan den glödande kolen svalnar.
 • Tändvätskor och lättantändliga ämnen skall helst förvaras bakom lås.

Gas- och elgriller

Gas- och elgriller har blivit vanligare under de senaste åren. En gasgrill är säker bara man kommer ihåg att stänga av gasflaskans ventil efter användningen.

Hemma eller på sommarstugan får man förvara högst 25 kg gasol (s.k. flytgas). Vid förvaring skall man komma ihåg att gasol inte får lagras i källare eller i gemensamma vindsutrymmen. Eftersom gasol säljs i tryckbehållare, får temperaturen inte överstiga 50 0C och flaskan får alltså inte förvaras på en solig plats eller vid en vägg.

Läs bruksanvisningarna för gasgrillen och utrustningen innan du börjar grilla.

 • Kontrollera att gasgrillen är i skick och byt ut slangen vid behov. Ny slang kan man montera själv men i fasta installationer är det alltid bra att anlita en auktoriserad fackman. Om du känner dig det minsta osäker anlita alltid professionell hjälp.
 • Byte av flaska får aldrig ske nära öppen eld eller glöd. Kontrollera att alla skarvar är täta och inte släpper igenom gas. Om flaskan har en tryckventil, kolla hållbarheten av skarven mellan flaska och tryckreglering genom att lyfta upp flaskan från det skarvade stället.
 • Stäng av flaskventilen när du slutat grilla.

Var beredd att släcka själv

Det är viktigt att veta hur man släcker, eftersom det kan dröja innan brandkåren hinner fram. Det är bäst att tillsammans med hela familjen gå igenom åtgärderna vid första släckningen och räddningen vid en eventuell brand. Handsläckare och annan utrustning för släckning skall vara lätt tillgängliga.

 • Ta reda på hur man släcker en eldsvåda, eftersom det kan ta tid innan brandkåren kommer.
 • En slang kopplad till vattenledningen eller -pumpen, till exempel en trädgårdsslang, är det bästa och enklaste släckningsredskapet.
 • Också pytsspruta, brandfilt, pulversläckare eller regnvattentunnor är bra att ta till om elden kommer lös.
 • Du kan få hjälp på nödnumret 112 utan riktnummer också med mobiltelefon.
 • Ju exaktare adress, desto snabbare kommer hjälpen fram. Tänk efter i förväg hur du bäst beskriver vägen på ett entydigt sätt och sätt upp beskrivningen på en lapp bredvid telefonen eller på någon annan synlig plats. Berätta också för barn och sommargäster var beskrivningen finns.

Förebygg brandrisker

 • Placera grillen på en skyddad plats med brandsäkert underlag. Vinden kan lätt fara iväg med engångsgrillar av aluminiumfolie.
 • Se till att det inte finns något brännbart ovanför eller i närheten av grillen. Grilla inte under träd, tak eller fönster. Använd aldrig grill i tält.
 • Håll undan barnen när du grillar och placera tändvätskor utom räckhåll för barn.
 • Grillar för utomhusbruk får inte användas inomhus.
 • Se till att det finns släckredskap i närheten av grillen.

Brännbara vätskor

Bensin får förvaras i bostads-, kontors-, inkvarterings-, dagvårds- eller samlingslokaler och därmed jämförbara lokaler totalt högst 25 liter. Däremot får man inte förvara bensin eller andra brandfarliga vätskor i gemensamma källar- eller vindslokaler i bostadshus.

Om det är fråga om en separat lagerlokal eller ett serviceutrymme eller ett arbetsrum kan man där förvara 100 l bensin (eller andra lättantändliga brandfarliga vätskor) och 200 l brandfarliga vätskor med flampunkt över 55 °C (till exempel olja och dieselolja).

I ett garage eller i en carport får man förvara 60 l bensin + bränslet i fordonets tank samt 200 l motor- eller dieselolja + bränslet i fordonets tank. Maximimängden som gäller gemensamma garageutrymmen och carportar gäller för hela garaget eller parkeringsplatsen, inte per invånare.

En räddningsmyndighet kan i enstaka fall bevilja undantag (t.ex. tillåta förvaring av en större mängd eller förvaring på annan plats) eller begränsa lagringsrätten om säkerheten kräver det.

Hindra mordbrand

Omkring en tredjedel av alla bränder är anlagda. För att undvika risken för mordbrand är det bäst att hålla objudna gäster ute och inte släppa in främmande obehöriga personer i trappuppgången. Även källare, vindslokaler, lider, garage, sopskjul bör låsas.

Lösa föremål är lämpliga tändmaterial för mordbrännare. Enligt lag får man inte förvara saker vid utgångar eller i korridorer eller gångar till vindsutrymmen och källare. Man får inte heller förvara lättantändliga material eller andra motsvarande föremål på vindar, i källare, under byggnader eller i omedelbar närhet av byggnader så att de medför risk för brand eller spridning av brand. Det måste finnas särskilda platser för alla sorters avfall både inomhus och utomhus.

Ta dig ut från den brinnande byggnaden, men gå inte genom rök

Det är viktigt att du och din familj har tänkt igenom hur ni skall ta er ut från byggnaden om en eldsvåda inträffar. Gå tillsammans igenom hur man kommer ut genom dörrar, fönster och utgångar. Om man måste slå sönder ett fönster för att komma ut, hur går det till? Kom överens om ett bestämt ställe där ni samlas när ni kommit ut ur det brinnande huset. I synnerhet barn måste läras att de inte får gömma sig under bordet eller i skrubben vid eldsvåda!

Utrymningsvägar skall alltid hållas fria och du får aldrig ha dörren i säkerhetslås medan du själv är inne. Du och din familj måste kunna ta er ut utan nycklar och brandkåren måste vid behov komma in utan hinder.

Om det börjar brinna och det upptäcks genast, kan du försöka släcka branden. Även om branden slocknar, ring nödnumret 112. Det är bra att brandkåren kommer för att kontrollera att elden säkert har slocknat och att ingen risk föreligger att den flammar upp på nytt. Utsätt inte dig själv för fara. Kontrollera också alltid att du snabbt kan ta dig ut om det behövs.

Om branden sprider sig snabbt och inte går att släcka, rädda nödställda som är i fara, varna andra som finns i närheten, lämna rummet och stäng dörren efter dig. Larma därefter brandkåren genom att ringa till numret 112 från en säker plats som inte kan nås av elden.

Kan du inte ta dig ut på vanligt sätt, stäng dörrarna till det rum där det brinner. Gör en nödanmälan till 112 och berätta noga var du befinner dig. Försök använda alternativa utgångar, till exempel ett fönster eller balkongen. Om det är omöjligt att komma ut, gå till ett öppet fönster eller till balkongen. Ropa på hjälp, vifta med ett plagg eller blinka med en ficklampa för att brandkåren skall hitta dig. Kom ihåg att stänga dörren så att rök och lågor inte sprider sig till balkongen.

Rökgaser dödar – ta dig ut på alla fyra!

Brandoffer dör oftast av koloxid och giftiga rökgaser – inte av lågor och hetta. Koloxid är en farlig gas som är giftig. Koloxiden är smak-, lukt- och färgfri och väldigt svår att upptäcka.

Om du råkar ut för en brand, ta dig ut från det rökfyllda rummet ålande eller på alla fyra och håll dig nära golvytan. Röken stiger alltid uppåt och därför finns det mer syre under röken och hettan. När elden härjar kan temperaturen på axelhöjd vara 700 grader, men vid knähöjd bara 100 grader. En tjock yllefilt eller pläd ger skydd mot hettan.

Öppna inte en dörr som är het!

kuva-140Om du på väg ut stöter på en stängd dörr, öppna den inte innan du vet om det brinner på andra sidan dörren. Om dörren känns het, brinner det bakom den och då måste du välja en annan väg. Stäng alla dörrar på väg ut. De hindrar elden från att sprida sig. Du och brandkåren får mer tid att agera.

Om dörren inte är varm, öppna den försiktigt. Rör dig nära golvet, eftersom det går att andas under rökskiktet. När du kommit ut ur det brinnande huset, håll dig ute. Riskera inte ditt liv genom att återvända till lågorna och rökgaserna. Ring nödnumret 112!

Så här räddar du dig undan en brand

kuva-135

Du måste snabbt komma ifrån de giftiga rökgaserna. Stäng dörrar och fönster när du går ut. Då fördröjer du rökens och eldens framfart.

kuva-136

Ta dig ut ur den brinnande byggnaden och varna andra människor. Hjälp också andra att ta sig ut.

kuva-137

Så fort du har satt dig i säkerhet från giftiga rökgaser, ring nödnumret 112 och visa vägen för brandkåren.

Lägenhetsbränder

kuva141_400Om din lägenhet brinner och du inte kan släcka elden, stäng dörren till det rum där branden börjat. Rädda dem som är i fara, varna andra människor i närheten, se till att komma ut och var noga med att stänga lägenhetens dörr. Använd inte hissen. Ring nödnumret 112 från en trygg plats. Visa vägen för brandkåren när den anländer.

Om det brinner hos en granne, håll dig inne i din bostad. Gå inte ut i trappan om den är full av rök. Flervåningshus är byggda så att elden inte lätt sprider sig mellan lägenheterna. I städer är brandkåren oftast på plats inom några minuter. Brandmännen hjälper dig ut från byggnaden.

Se till att komma ut från den brinnande byggnaden och hjälp också andra att ta sig ut. Stäng dörrar och fönster när du går ut. Varna andra invånare. Ring nödnumret 112.

Trappgångar är räddningsvägar där inga föremål får förvaras (Räddningslagen, 32 §). Ägaren och innehavaren av en byggnad skall se till att utgångarna och vägen till dem är framkomliga och inte blockerade.

Brand i egnahemshus

Om du inte kan ta dig ut från ett brinnande hus på vanligt sätt, rädda dig via fönster, balkong, stege eller genom bakdörren. Egnahemshus med två eller flera våningar skall ha en fast monterad stege för en trygg utrymning om avståndet till marken är mer än 3,5 meter. Om det inte finns en stege, håll i fönsterkarmen och häng ner så att fallet blir så kort som möjligt.

Brand i offentlig lokal

I offentliga lokaler finns säkerhetsföreskrifter och utrymningsvägar för den händelse att en olycka anträffar. Till exempel på hotell, i varuhus, på biografer, restauranger och andra offentliga lokaler är utgångarna märkta med gröna skyltar. Utgångar och reservutgångar får inte vara låsta i inifrån. Offentliga lokaler skall vara försedda med handbrandsläckare, som kan användas för släckning av bränder på ett tidigt stadium.

Om brandlarmet går skall var och en utan dröjsmål ta sig ut och följa personalens anvisningar.

På flygplan, fartyg och hotell finns säkerhetsförekrifterna för eventuella olyckor framsatta på synlig plats. Det är viktigt att kolla utrymningsvägar, återsamlingsplats och närmaste räddningsstation.

Släckningsredskap och första släckningsinsatser

För att eld skall uppstå behövs syre, brännbart material och en så hög temperatur att materialet fattar eld. För att eld skall uppstå måste alla tre villkor vara uppfyllda. I annat fall förhindras förbränningen. Släckningen grundar sig på detta faktum.

Med utrustning för förstahandssläckning avses släckredskap som kan användas av en människa ensam och som lämpar sig speciellt för att släcka bränder på ett tidigt stadium. Första släckningsredskap är handbrandsläckare, brandposter och brandfiltar.

I offentliga lokaler skall handbrandsläckare placeras synligt. Släckutrustningen får inte ens tillfälligt blockeras av föremål som hindrar synlighet och snabb tillgänglighet.

Lär dig att använda brandsläckare! Till exempel en handbrandsläckare fungerar endast cirka 5–20 sekunder i taget och därför är det viktigt att strålen riktas rätt.

Vattensläckare

kuva-101En pytsspruta är effektiv som första släckredskap. Effekten grundar sig på att vattnet kyler brandhärden. Som mest effektivt är vattnet när det sprutas som en dimma mot lågorna. En hink med vatten eller en trädgårdsslang är också bra släckredskap.

Brandposter är släckredskap som är fast installerade i byggnaden.
·     finns vanligen i ett skåp bakom skyddsglas som slås sönder i nödsituation
·     i skåpet finns en kran som vrids på varefter slangen dras ut och munstycket i ändan av slangen öppnas
·     avsedd som första släckredskap för alla som vistas i byggnaden
·     lämplig för släckning av fibrösa material, papper och trä
·     ägaren eller innehavaren av fastigheten svarar för underhållet.

 

Vatten får inte användas för släckning av brinnande vätskor eller fett. Vattnet skulle sprida branden och orsaka brännskador. Eftersom vatten leder elektrisk ström, skall brinnande elapparater släckas genom kvävning eller med en pulversläckare som lämpar sig för bränder i elapparater.

Pulver-, kolsyre- och skumsläckare

Handbrandsläckare år släckare som väger högst 20 kg. Användnings- och släckningsegenskaperna samt märkningen skall motsvara den europeiska EN3-standardserien.

Bl.a. följande krav ställs på handsläckare:

– skall innehålla minst 1 kg släckmedel

– skall gå att fylla på nytt

– har munstycke med ventil som gör det möjligt att tillfälligt stoppa utflödet

Handsläckare är tryckbärande anordningar. Innehavaren av en tryckbärande anordning skall se till att den placeras och används på ett säkert sätt.

Brandsläckare delas in i klasser efter vilken typ av bränder de kan släcka. Lämpligheten anges oftast med bokstäverna A (bränder i fasta material), B (bränder i vätskor) och C (bränder i gas).

Handbrandsläckare kan indelas enligt släckmedel i pulversläckare (95 % av släckarna), kolsyresläckare (3 %) och skumsläckare (2 %).

Pulversläckare
Det finns många slags pulver, men de vanligaste, s.k. ABC-pulvren lämpar sig för nästan all släckning, såsom fasta, flytande och i gasform.

Skumsläckare
Släckmedlet är vanligen vattenbaserat skum som lämpar sig nästan för all släckning, bl.a. för fasta ämnen och vätskor.

Kolsyresläckare
Lämpar sig för bränder i vätskor och elektriska anordningar.

Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) övervakar kravenligheten hos handbrandsläckre som saluförs i Finland. TUKES vidtar åtgärder om släckarna inte uppfyller kraven. Produkter som inte motsvarar kraven kan vid behov indras från marknaden.

Anskaffning och underhåll av handbrandsläckare

Anskaffning av handbrandsläckare sker efter myndighetsbestämmelse, när föreskrifter kräver det. Vem som helst kan skaffa en sådan. De är inte svåra att använda, men tröskeln kan vara hög om man aldrig övat sig i att släcka med en handbrandsläckare. Handbrandsläckare säljs bl.a. av järnhandlar, järnavdelningar på stormarknader, affärer med biltillbehör och affärer som är specialiserade på brandsläckare.

På marknaden finns också brandsläckare av s.k. aerosoltyp, släckspray. Aerosolsläckarna är inte handsläckare, utan konsumtionsvaror som inte har några krav på släckegenskaper. Aerosolsläckare finns till exempel i järnhandlar, stormarknader och varuhus. De liknar små handsläckare eller sprejflaskor till både utseende och storlek. Priset är betydligt lägre än på riktiga brandsläckare. TUKES och Konsumentverket varnar konsumenterna för den falska säkerhetskänsla som en aerosolsläckare inger. För att garantera konsumenternas säkerhet är följande märkningar obligatoriska: ”Lämpar sig inte som enda släckare på grund av svag släckningseffekt”, ”Lämpar sig inte för alla bränder som kan inträffa i hemmet”, ”Motsvarar inte släckningseffekten hos en handsläckare”.

Räddningsverk och räddningsförbund, organisationer och många utbildningsföretag arrangerar säkerhetsutbildning där man får möjlighet att öva sig i att använda handsläckare och annan släckningsredskap under handledning av professionella.

Enligt 22 § räddningslagen skall innehavaren av lokalen se till att av myndigheter eller i författningar föreskriven släckningsmateriel är funktionsduglig och har underhållits och inspekterats på behörigt sätt. Inrikesministeriet har meddelat bestämmelser om granskning och service av handbrandsläckare. Dessa bestämmelser föreskriver att en handsläckare skall granskas minst årligen, om släckaren förvaras så att den är utsatt för faktorer som påverkar funktionen såsom fukt, vibration eller variationer i temperaturen. I annat fall skall handbrandsläckaren inspekteras med minst två års mellanrum. Den första inspektionen görs senast två år efter ifyllandet eller tillverkningen av släckaren. Släckare som anskaffats på eget initiativ till exempel till egnahemshus eller villor bör också inspekteras för att deras funktionsduglighet kan säkerställas.

All släckningsutrustning behöver regelbundet ses över. En handsläckare skall laddas om efter varje användning och alltid när en granskning ger anledning till det, ej med längre serviceintervall än vad som anges i tillverkarens eller importörens anvisningar.

Med granskning av handbrandsläckare avses åtgärder genom vilka släckarens funktionsskick konstateras och med service avses åtgärder genom vilka släckaren försätts i funktionsskick. Handbrandsläckare granskas och underhålls av affärer som säljer dem. Granskningen utförs av affärer som registrerats av Säkerhetsteknikcentralen.

Brandfilt

kuva-110

En brandfilt är bra att ha bland annat för släckning av brinnande fett i köket eller i vardagsrummet för den händelse att tv:n fattar eld samt på båten som första släckare. Med en brandfilt kan man kväva små bränder och släcka brinnande kläder. Brandfilten är en billig investering som också kan användas som en provisorisk bår. Brandfilten monteras på väggen på en synlig eller lätt tillgänglig plats så att den snabbt finns till hands.

En tjock och tät matta, pläd eller brandfilt är ofta närmast till hands hemma. Det är mycket förnuftigare att kväva branden genast med hjälp av en matta än att rusa till köket för att hämta vatten, för elden sprider sig otroligt snabbt

kuva-111

Fett som flammat upp i kastrullen kvävs med ett lock.

Välj släckredskap enligt typ av brand

TRÄ, TYG, PAPPER OCH INREDNINGSMATERIAL

 • Pulversläckare eller vatten.

kuva-112kuva-113

ELAPPARATER

 •  Pulversläckare eller brandfilt. Dra ut stickproppen!

kuva-114 kuva-115

BRINNANDE FETT

 • Kastrullock, pulversläckare eller brandfilt. Stäng av spisfläkten!

kuva-116kuva-117

BENSIN, OLJA, LACK OCH MÅLARFÄRG

 • Pulversläckare eller skumsläckare

kuva-118