Brottsbekämpning


Brott kan förebyggas

705_400

Det är viktigt både för individen och för samhället att brott och olyckor förebyggs på förhand. Var och en kan göra en hel del för säkerheten i den egna närmiljön.

Ingen skall underkasta sig för våld, inte heller när förövaren är en familjemedlem. Det gäller att samla sitt mod och söka hjälp. I situationer där man hotas av våld skall man inte heller genom överdrivna handlingar äventyra sin egen eller andras säkerhet. Oftast är det bäst att snabbt larma polisen.

I synnerhet egendomsbrott kan förebyggas lätt och för en obetydlig kostnad. Ofta är det tillfället som gör tjuven. En tjuv utnyttjar människornas likgiltighet och slarv. När man skyddar sitt hem, sin bil eller sin sommarstuga är det viktigaste att se till att det är svårt att bryta sig in snabbt och utan att åstadkomma oljud. Ordentliga lås, märkning och fotografering av egendomen samt olika larmsystem är goda sätt att förebygga inbrott.

Det bästa sättet att göra sitt hem inbrottssäkert är att skaffa ett välfungerande säkerhetslås, s.k. polislås. Man skall alltid låsa båda låsen när man lämnar bostaden.

Svindleri och bedrägeri kan förebyggas genom sund misstänksamhet. Om en okänd person gör inträde i ditt hem och uppger sig vara till exempel en polis eller annan tjänsteman, be att få se hans tjänstemärke eller säkerställ på annat sätt hans identitet. Polisen kommer aldrig till ditt hem för att ”kontrollera” att dina värdesaker är skyddade eller att ditt lås fungerar. Brandinspektörer bär alltid uniform och företer på begäran räddningsmyndighetens ID-kort. Personer som utför säkerhetsskyddsuppgifter har ett kort som är beviljat av polisen och som du kan begära att få se innan arbetet inleds.

En person som är godkänd som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter har fått kortet av hemkommunens polisinrättning.

Underteckna aldrig avtal eller köpebrev som erbjuds av okända med brådska i ”dörröppningen” om du inte är säker på vad din underskrift innebär i praktiken. Det lönar sig alltid att läsa hela avtalet, också det som står med mycket små bokstäver.

Polisen och medborgaren

Den lokala polisen tryggar medborgarnas säkerhet på olika sätt. Polisens viktigaste arbete är att förhindra brott mot liv, hälsa, frihet, egendom och hemfrid samt att upprätthålla ordningen på offentliga platser. Polisen stöder den allmänna ordningen och säkerheten också genom att bevilja olika tillstånd. Polisen bekämpar brott genom förebyggande arbete och genom att avslöja brott genom effektiv förundersökning. Polisen främjar också trafiksäkerheten på många sätt.

Till den lokala polisen hör 24 polisinrättningar vars servicenät består av huvudpolisstation, polisstationer, polisens serviceställen och samservicekontor. Centralkriminalpolisen, rörliga polisen och skyddspolisen är polisens riksomfattande enheter.

 

Varje vuxen är skyldig att hjälpa

Det står i polislagen att var och en som fyllt 18 men inte 55 år är skyldig att bistå polisen med att leta efter någon som har försvunnit och befinner sig i livsfara, med att rädda människoliv, hjälpa skadade samt avvärja betydande egendomsskada eller olägenhet för miljön. Myndigheterna kan befria en medborgare från skyldigheten att delta i räddningsarbete på grund av sjukdom eller andra giltiga orsaker.

Förse med märkning och lås

Värdefull egendom bör förses med stöldmärkning samt fotograferas och katalogiseras. På det sättet kan polisen lättare återställa ett försvunnet eller stulet föremål till sin ägare. Som stöldmärkning används personbeteckning och framför den antecknas ”Fin”, den internationella koden för Finland. Märkningsapparater lånas ut av försäkringsbolag. Många affärer och varuhus gör på begäran en säkerhetsmärkning på det man köpt. Du kan också fråga efter stöldmärkning hos polisen.

En stor del av inbrotten i bostäder görs dagtid via dörren. Tjuven slår till där det är lättast att komma in. Lås och säkerhetslås garanterar nästan hundraprocentigt inbrottsskydd i lägenheter. När man flyttar till en ny bostad lönar det sig att serielägga låset på nytt.

Inbrottsskyddet kan förbättras med gångjärnstappar, tittögon och säkerhetskejda. Fönster nära markytan kan förses med dekorationsgaller och balkongdörren med ordentligt lås. När man skaffar larmsystem till hemmet är det klokast att anlita företag och produkter som är godkända av försäkringsbolagen.

Låt hemmet se bebott ut

Se till att hemmet alltid ser bebott ut. En granne eller vän kan tömma brevlådan, vattna blommorna och tända och släcka lampor. Högar av snö på gården, en överfylld brevlåda, oklippt gräs och vissnade blommor på gården eller på balkongen är ett tecken för tjuvar att invånarna inte är hemma.

Tjuvar kan ibland ringa ett samtal till bostaden för att kontrollera att ingen är hemma. Det lönar sig alltså inte att lämna ett meddelande i telefonsvararen om att familjen är på semester. Man skall inte heller ange ankomstdatum i svararen, men däremot i förväg informera bekanta och släktingar om sina resor.

Hjälp inte biltjuven

I Finland görs varje år cirka 500 bilstölder eller försök till bilstölder. Antalet inbrott i bilar och stöld av egendom är ännu större. Av dömda biltjuvar har var tredje varit berusade när de stulit bilen. Varje år orsakas över 2 000 olyckor med stulna bilar. Stulna bilar hamnar allt oftare utomlands och förblir försvunna.

Så här förhindrar du bilstöld:

  • Lämna inte nyckeln i tändlåset, inte ens om du bara lämnar bilen för en liten stund.
  • Stäng fönstren och lås bilen. Lämna inte bilens dokument i handskfacket och låt inte värdesaker (nycklar, mobiltelefon, bärbar dator el. dyl.) synas.
  • Förvara bilnyckeln omsorgsfullt.
  • När du parkerar bilen till natten, välj en plats som har belysning. Använd rattlås eller stöldskydd eller någon annan stöldskyddsenhet som är godkänd av försäkringsbolagen. Ett förmånligt och effektivt sätt att hindra olovligt startande av bilen är att lösgöra en del från motorn eller strömkretsen.

Det är allt skäl att vara speciellt försiktig under en bilsemester. Packa inte bagage och presenter i bilen kvällen innan avfärden!

Kom ihåg att låsa din cykel

Om din cykel blir stulen får du ersättning från försäkringsbolaget endast om cykeln varit försedd med ett lås som är godkänt av försäkringsbolaget och om båda nycklarna är i förvar. Det bästa skyddet mot stöld får man genom att använda dubbla lås. Cykellåset hindrar cykling och det andra låset fäster cykeln i en ställning som hindrar transportering av cykeln från platsen.

Det lönar sig alltid att låsa cykeln också för en kort stund och även när den förvaras inne i ett cykelförråd. Det är också bra att fotografera cykeln med tanke på eventuell stöld. Identifiering av cykeln (märke, modell, färg, numret på cykelramen) förvaras tillsammans med reservnyckeln.

Stöldmärkning görs på ramen under pedalaxeln: Fin och ägarens personbeteckning. Försäkringsbolagen lånar ut märkningsutrustning. Cykelaffärer och polisen gör också märkningar på cyklar.

Segelsällskapet bevakar turvis

Båtar skyddas genom effektiva lås och genom bevakning som segelsällskapet sköter i turer. Man kan också skaffa säkerhetsanordningar och larmsystem. Tjuvar kan ta hela båten i besittning, eller bara motorn och utrustningen.

Båten bör lämnas vid en belyst brygga skyddad för utomstående. Med tanke på stöld är det skäl att fotografera båten samt stöldmärka och katalogisera inventarierna. Uppgifter om identifiering av båten förvaras hemma. Ett effektivt sätt att hindra olovligt startande av båten är att ta bort delar av motorn.

Allmän rätt att gripa

Det ankommer i första hand på polisen att gripa brottslingar. I vissa fall har också andra rätt att gripa den som har begått brott. Tvångsmedelslagen innehåller en bestämmelse om s.k. allmän rätt att gripa och laglig självtäkt.

Anträffas den som har begått brott på bar gärning eller flyende fot får han gripas av vem som helst, om fängelse kan följa på brottet eller om brottet är lindrig misshandel, snatteri, lindrig förskingring, lindrigt olovligt brukande, lindrig bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, lindrig skadegörelse eller lindrigt bedrägeri. Var och en får också gripa den som enligt efterlysning utfärdad av en myndighet har förklarats anhållen eller häktad. Den gripne skall utan dröjsmål överlämnas till en polisman.

För återfående av lös egendom som har förlorats genom brott eller annars tappats skall myndighetshjälp anlitas. Åtgärder som syftar till att återta sådan egendom är dock tillåtna som självtäkt.

Åtgärder för självtäkt är tillåtna om egendomen har förlorats genom brott och åtgärder för återtagande av egendomen har vidtagits omedelbart efter det att brottet skett och tillräcklig myndighetshjälp inte kan fås i rätt tid.

I de situationer som avses ovan får sådana maktmedel användas som är nödvändiga för att få tillbaka egendomen och som utifrån en helhetsbedömning kan anses försvarliga. Vid bedömningen skall hänsyn tas till hur uppenbar rättskränkningen är samt hur stor och sannolik den hotande rättsförlusten är.

Våldsbrott och rån

Var och en som hotas av våld har rätt att skydda sig själv och andra genom maktmedel. Samma rätt till nödvärn föreligger om man måste försvara sin egen eller någon annans egendom eller hemfriden. I nödvärn får maktmedlen inte överskridas, utan nödvärn skall stå i förhållande till själva brottet. Du får inte skjuta den som knycker äpplen från din trädgård! Det är också bra att komma ihåg att man inte kan försvara sin ära med maktmedel.

Först skall man alltid försöka undvika risksituationen genom att lämna platsen eller försöka få hjälp av andra människor eller av polisen. När en medborgare tvingas försvara sin egen och annan människas fysiska integritet eller avvärja ett brott måste lindrigaste möjliga maktmedel tillgripas.

Den som är ögonvittne till ett brott skall också handla med eftertanke. Polisen kallas till platsen så snabbt som möjligt.

Våldtäkter

Forskare har uppskattat att endast 4–10 procent av våldtäkterna anmäls till polisen. Offret upplever händelsen som känslig och skamlig och gör tyvärr oftast inte brottsanmälan hos polisen. En utredning av våldtäkten skulle dock hjälpa offret att komma över sin rädsla och ångest.

Ibland händer det att våldtäkten på inget sätt kan hindras. Då är det viktigast att bevara sitt liv. För offret är det till hjälp om hon får en väninna eller släkting med sig till sjukhuset och polisinrättningen. Man skall inte tvätta sig före läkarundersökningen, eftersom laboratorieprover ger bevis på gärningsmannens identitet. Man bör också ha kvar samma kläder för polisundersökningen.

Den som blivit offer för våldtäkt eller annan grov våldshandling har möjlighet att få en yrkeskunnig stödperson vars uppgift är att ge personligt stöd under förundersökningen och rättegången och hjälpa offret att hantera de frågor som hör till ärendets behandling.

Familjevåld

Cirka hälften av de statistikförda brotten som gäller misshandel sker hemma mellan bekanta, släktingar och familjemedlemmar. Det är fråga om ”toppen på isberget”, eftersom familjevåldet ofta undanhålls för polisen. Även i brott mot liv har offret och gärningsmannen ofta varit bekanta med varandra. Av offer och dråpare är endast omkring en femtedel främmande för varandra.

Familjevåld upplevs alltid som genant av utomstående, men för offren är situationen mycket värre. Den onda cirkeln av familjevåld kan inte brytas om grannar, bekanta eller släktingar inte ingriper. Offren kan vara helt försvarslösa: barn, äldre, sjuka eller handikappade.

Finland är ett civiliserat land där ingen skall behöva lida av våld! Den som varit offer för familjevåld skall inte efteråt bagatellisera händelsen, hemlighålla den eller förlåta gång efter annan. Situationen är svår, men offret behöver inte vara ensamt. Man skall ta mod till sig och tala om våldet på skyddshem, hälsocentralen eller åtminstone med någon man känner.

När man hör att någon blir utsatt för våld hos grannen och det inte går att erbjuda hjälp, är det var och ens medborgerliga plikt att be polisen eller socialväsendet om hjälp. Att inte ingripa är inte ett tecken på taktfullhet utan likgiltighet.

Narkotikabrott

Man bör akta sig för personer som missbrukar tunga droger eftersom de kan vara helt oberäkneliga i sitt beteende. De kan bli arga helt utan orsak och vara mycket våldsamma. I synnerhet bland dem som missbrukar amfetamin och heroin finns personer som är sjuka och kan smitta ned andra med hepatit eller HIV-virus.

Narkomanernas dagliga doser blir så dyra att de oftast finansieras genom brott. Narkotikabruket ger vanligen upphov till egendomsbrott, rån, utpressning och hot.

Om du upptäcker att någon i din närmaste krets använder, sprider eller smugglar narkotika kan du anmäla fallet till polisen också anonymt.