Liten handbok i första hjälpen


Viktigt att kunna ge första hjälpen – för större säkerhet i vardagen

ensiapulaukkuz_200

Olyckor, tillbud och plötsliga sjukdomsfall kan inträffa när som helst hemma, på arbetsplatsen eller under fritiden. När olyckan är framme är det mycket viktigt att den som finns i närheten, en familjemedlem, en arbetskamrat, en vän eller någon annan, kan göra något för att rädda livet på den som råkat ut för en olycka eller en sjukdomsattack. Det är därför av största vikt att så många som möjligt vet hur man ger första hjälpen och har mod att göra det.

De som har övat sig i att ge första hjälpen har större beredskap att handla i en konkret nödsituation än de som inte har övat sig. Repetera dina kunskaper i första hjälpen regelbundet genom att gå på kurs.

När du ger första hjälpen

Första hjälpen sätts in direkt på olycksplatsen, ofta utan tillgång till hjälpmedel. Varje hjälpande hand i kedjan är lika viktig och all hjälp är värdefull. Den som kommer först till en olycksplats försöker bedöma vad som hänt. När det finns flera hjälpare på plats tar den mest erfarne kommandot. Den som tar kommandot skall skaffa snabb överblick över situationen och dess allvar samt bedöma behovet av att kalla på hjälp och ge första hjälpen. Gör vad du kan för att trygga säkerheten – de nödställdas, din egen och eventuella andras.

Gör så här:

 1. Ta reda på vad som hänt. Är det en olycka eller en sjukdomsattack?
 2. Kalla vid behov på hjälp genom att ringa 112.
 3. Gör vad du kan för att hindra eventuella ytterligare olyckor, rädda först personer med livshotande skador och flytta skadade i säkerhet.
 4. Ge den nödvändiga första hjälpen.
 5. Skydda och lugna den skadade och håll personen under uppsikt tills hjälpen kommer.

I väntan på ambulans eller läkare skall den som ger första hjälpen ge akt på den nödställdes livsfunktioner och eventuella förändringar samt vara beredd på att ge första hjälpen enligt de symtom och skador som personen uppvisar. Ge noga akt på förändringar i den nödställdes livsfunktioner och rapportera vidare till räddningspersonalen.

Det är viktigt att den som hjälper en nödställd lyckas etablera ett förtroende. Uppträd lugnt och vänligt, berätta vem du är och vad du håller på med och varför samt att hjälpen är på väg.

När du ringer 112

700_200

 1. Tillkalla hjälp själv om du kan
 2. Redogör för vad som hänt
 3. Ange exakt adress och kommun
 4. Besvara de frågor som nödcentralen ställer
 5. Följ de anvisningar som nödcentralen ger
 6. Avsluta inte samtalet förrän du blir ombedd

Visa räddningspersonalen till platsen.
Ring på nytt om läget förändras.

Du kan ringa 112 från en telefonkiosk även om du inte har några pengar.
Om du ringer från en mobiltelefon behöver du inget riktnummer.

Livräddande första hjälp

Livräddande första hjälp är omedelbara insatser i syfte att

 • rädda människoliv
 • hindra att den sjukes eller skadades tillstånd förvärras
 • tillkalla professionell hjälp

I en nödsituation handlar det om minuter. Den som råkat ut för en olycka eller sjukdomsattack behöver alltid hjälp. Symtom på allvarliga skador är att personen blöder rikligt, inte reagerar på tilltal, inte andas och pulsen inte känns.Tecken på cirkulation är rörelser, ljud, sväljande och ögonrörelser.

Så här hjälper du en medvetslös person som andas

En medvetslös person som ligger på rygg löper risk att kvävas.

Om du påträffar en till synes livlös person

 • Kontrollera först om personen är vid medvetande.
 • Om personen är medvetslös/inte återfår medvetandet skall du ringa 112 och följa de anvisningar du får.
 • Kontrollera andningen.
 • Om personen andas placera personen i stabilt sidoläge så att andningen underlättas.Då kan inte tungan täppa till luftvägarna samtidigt som eventuella uppkastningar eller andra sekret kommer ut genom munnen.

Så här vänder du en medvetslös person i framstupa sidoläge

 • Lägg den skadades arm, som är närmast dig, på marken i en rät vinkel ut från kroppen med handflatan uppåt. Lägg andra armen över bröstet.
 • Böj den skadades bortre knä.
 • Fatta tag om bortre skuldran och bortre knäet och vänd över personen mot dig i sidliggande läge.
 • Lägg översta armens hand under kinden med handryggen uppåt.
 • Låt det översta benet ligga i nästan rät vinkel.
 • Kontrollera att huvudet ligger så att luftvägarna är fria.
 • Ge akt på den skadades andning och medvetandegrad tills hjälpen kommer.

kylkiasento2a_400

kylkiasento1a_400

kylkiasento1b_400

kylkiasentoviimeinen_400

Så här ger du livräddande första hjälp

Inträffar hjärtstillestånd har man bara några få minuter på sig att agera om återupplivningen skall ge resultat. En till synes livlös person andas inte och uppvisar inga tecken på blodcirkulation.

 • Kontrollera först om den till synes livlösa personen reagerar på tilltal och beröring. Fråga med tydlig röst ”Hur mår du, vad har hänt?”
 • Om personen inte återfår medvetandet skall du ringa 112.
 • Se till att luftvägarna är fria. Böj huvudet bakåt och lyft hakan.
 • Kontrollera om andningen är normal. Titta, lyssna och känn efter i högst 10 sekunder.
 • Om personen andas normalt vänd personen i stabilt sidoläge och ge akt på andningen till räddningspersonalen kommer.
 • Börja ge hjärt-lungräddning (HLR) om personen inte andas normalt. Placera ena handen med handflatan nedåt mitt på bröstbenet och lägg andra handen ovanpå. Tryck 30 kompressioner mot bröstbenet med en frekvens på 100 gånger i minuten. Tryck så mycket att bröstbenet sjunker med 4–5 cm.
 • Fortsätt med inblåsningar. Öppna luftvägarna på nytt. Kläm ihop personens näsborrar med pekfingret och tummen och pressa munnen tätt mot hans mun. Gör 2 inblåsningar av luft i lungorna.
 • Fortsätt med HLR i rytmen 30:2, tills räddningspersonalen tar över, andningen normaliseras eller så länge du orkar.

elvytys_hei_her_400

Går det att väcka den till synes livlösa personen? Om personen inte återfår medvetandet skall du ringa 112.

elvytysp_200

Håll luftvägarna fria genom att böja huvudet bakåt och lyfta hakan. Kontrollera om andningen är normal.

elvytystutkiminen_400

Om den nödställde andas normalt vänd personen i stabilt sidoläge.

 

elvytyspainelu_400

Börja ge hjärt-lungräddning (HLR) om personen inte andas normalt. Tryck 30 kompressioner mitt på bröstbenet med en frekvens på 100 gånger i minuten.

elvytyspuhallus_400

Fortsätt med 2 inblåsningar av luft i lungorna. Fortsätt med HLR i rytmen 30:2, tills räddningspersonalen tar över, andningen normaliseras eller så länge du orkar.

 

Hjärt-lungräddning till ett barn

Hjärt-lungräddning på ett barn utförs enligt samma principer som på en vuxen, men tryck- och blåskraften anpassas till barnets storlek. Eftersom medvetslöshet hos barn ofta beror på att andningen blockerats inleds barn-HLR med fem initiala inblåsningar.

 • Kontrollera först om det till synes livlösa barnet reagerar på tilltal och beröring. Fråga med tydlig röst ”Hur är det fatt, vad har hänt?”
 • Om barnet inte reagerar, se till att luftvägarna är fria. Böj huvudet bakåt och lyft hakan.
 • Kontrollera om barnet andas normalt. Titta, lyssna och känn efter i högst 10 sekunder.
 • Om barnet andas normalt vänd det i stabilt sidoläge och ge akt på andningen till räddningspersonalen kommer.
 • Om barnet inte andas normalt eller bara kippar efter andan börja ge hjärt-lungräddning (HLR). Se till att luftvägarna är fria. Om du ger mun-mot-mun-andning till ett barn som är under 1 år täcker du barnets mun och näsa tätt med din egen mun. Om barnet är större kläm ihop näsborrarna med pekfingret och tummen och pressa munnen tätt mot barnets mun.
 • Gör 5 inblåsningar av luft i barnets lungor.
 • Om normal andning inte återställs efter 5 inblåsningar börja med hjärtmassage (hjärtkompression).
 • Tryck 30 kompressioner med 2–3 fingrar mitt på bröstbenet (barn under 1 år) eller med basen av ena handflatan (1–8-åringar) med en frekvens på 100 gånger i minuten.
 • Fortsätt med HLR i rytmen 30:2, tills räddningspersonalen tar över, andningen normaliseras eller så länge du orkar.

lapsen_elvytyskohta_200

Anpassa blås- och tryckkraften till barnets storlek.

lapsen_elvytys2_200

 • Om det finns andra på platsen som kan tillkalla hjälp görs det direkt om barnet inte återfår medvetandet.
 • Om du är ensam om att ge första hjälpen skall du tillkalla hjälp när du har gjort en serie av 30 kompressioner och 2 inblåsningar.

Gör så här för att stoppa blödning

Det är viktigt att snabbt få stopp på en större blödning.

 • Ring 112 om du bedömer att hjälp behövs.  tuettuksi_200
 • Låt personen ligga ner.
 • Håll den skadade kroppsdelen högt.
 • Stoppa blödningen genom att trycka med fingrarna eller hela handen mot blödningsstället. Om möjligt lägg t.ex. ett plagg på det blödande stället innan du börjar pressa. Om den skadade själv kan pressa på såret uppmana honom att göra det.
 • Lägg förband eller vid behov tryckförband.
 • Om blödningen inte upphör tryck hårt mot de stora kärlen som för blod till armen/benet.
 • Ge akt på den skadades tillstånd och ge första hjälpen enligt symtomen.

Första hjälpen vid akuta sjukdomsfall

Bröstsmärtor

Bröstsmärtor är alltid allvarliga symtom. Den vanligaste orsaken till hård, tryckande smärta i bröstet är hjärtinfarkt. Smärtan kan stråla ut i armen, mot halsen, skulderbladen eller skuldrorna. Patienten är ångestfylld, kallsvettig och mår ofta illa. Diabetiker och äldre uppvisar inte alltid de typiska symtomen på hjärtinfarkt.

Gör så här vid smärta i bröstet:

 • Ring 112, om en tidigare frisk person får smärtor i bröstet eller, om ingen förbättring sker hos person med medicinering efter 2–3 nitroglycerintabletter. Följ de anvisningar som nödcentralen ger.
 • Låt patienten vila i halvsittande ställning och försök lugna honom.
 • Om personen förlorar medvetandet och verkar livlös ring 112 på nytt och beskriv det förändrade tillståndet.
 • B&ououml;rja ge hjärt-lungräddning.

Cirkulationsrubbningar i hjärnan

Tilltäppta eller blödande blodkärl i hjärnan innebär livsfara.

Tidiga symtom kan vara illamående eller kraftig huvudvärk.

Andra symtom är plötslig förlamning i ena kroppshalvan, hängande mungipa samt svårigheter att svälja och tala. Sänkning av medvetandegraden kan inträffa.

 • Ring 112.
 • Om personen är medvetslös men andas vänd honom i stabilt sidoläge.
 • Ge akt på andningen och pulsen.
 • Om patienten förefaller livlös börja ge hjärt-lungräddning.

Matthet hos diabetiker

Om en diabetikers blodsocker sjunker för lågt föreligger risk för akut insulinchock. En insulinchock kan inträffa bara hos en diabetiker som har insulinmedicinering eller tar tabletter som stimulerar bukspottskörtelns insulinproduktion samt har försummat måltider eller ökat motionen. Insulinchock kan stoppas genom att personen snabbt intar mat eller dryck som hindrar blodsockret att sjunka.

Om en diabetiker plötsligt blir blek, irriterad och matt

 • Ge personen snabbt sockerhaltig mat eller dryck. Sockret tas upp i blodcirkulationen och personen återhämtar sig i regel inom 10 minuter.
 • Ring 112 om personen förlorar medvetandet.
 • Om personen är medvetslös men andas vänd honom i stabilt sidoläge.
 • Ge akt på den sjukes tillstånd till räddningspersonalen kommer.

Epileptiska kramper

Ett epileptiskt anfall är en övergående rubbning i hjärnfunktionen. När ett krampanfall har börjat (kroppen blir stel, ryckningar och kramper) kan det inte stoppas. Anfallen varar i regel 1–2 minuter.

 • Se till att personen inte slår huvudet.
 • Försök inte förhindra kramperna och lägg ingenting i munnen på den sjuke.
 • Försök vända personen i sidoläge så snart kramperna avtar.
 • Ring 112 om anfallet pågår i mer än 5 minuter eller följs av nya kramper.

Förgiftningar

Vid förgiftningar handlar det ofta om en vuxen person som intagit alkohol och/eller läkemedel. Hur snabbt gifter tas upp av kroppen och varierar med det giftiga ämnets art och mängd. Det spelar också in på vilket sätt ämnet hamnat i kroppen, om det intagits genom munnen, upptagits genom huden eller via luftvägarna eller om det injicerats.

 • Om du misstänker förgiftning eller vill ha råd eller anvisningar, ring Förgiftningscentralen, tfn (09) 471 977 (24 h) eller växeln (09) 4711.
 • I en nödsituation ring 112.
 • Om personen är medvetslös men andas vänd honom i stabilt sidoläge.
 • Om personen förefaller livlös börja ge hjärt-lungräddning.

Främmande föremål i luftvägarna

Matbitar och andra främmande föremål kan fastna i svalget och täppa till luftvägarna. Hos barn handlar det ofta om leksaksdelar som de stoppat i munnen. Den som har fått något i halsen kan inte tala, hosta eller andas. Personen känner det som om han skulle kvävas.

Gör så här om du hjälper en vuxen

 • Böj personens överkropp nedåt och dunka 5 gånger mellan skulderbladen.
 • Om detta inte hjälper skall du ringa 112.
 • Ställ dig bakom personen och lägg armarna runt kroppen. Knyt ena handen och lägg den strax ovanför naveln och lägg andra handen ovanpå den knutna.
 • Tryck kraftigt inåt mot dig själv (s.k. Heimlichmanöver). Upprepa vid behov 5 gånger.
 • Fortsätt vid behov med turvis 5 ryggslag, 5 buktryck.
 • Om föremålet som blockerar luftvägarna ännu inte lossnar och personen förlorar medvetandet skall du börja ge hjärt-lungräddning.

Gör så här om det är frågan om ett barn i åldern 1–8 år

 • Ta barnet i famnen och håll barnets huvud lägre än kroppen.
 • Dunka med handen 5 gånger mellan skulderbladen. Anpassa slagkraften efter barnets storlek.
 • Om detta inte hjälper skall du ringa 112.
 • Heimlichmanöver, se ovan.
 • Fortsätt vid behov med turvis 5 ryggslag, 5 buktryck.
 • Om föremålet som blockerar luftvägarna ännu inte lossnar och personen förlorar medvetandet skall du börja ge hjärt-lungräddning.

Första hjälpen vid en trafikolycka

På en trafikolycksplats är det av största vikt att försöka handla lugnt och systematiskt.

 1. Lämna din egen bil på ett tryggt avstånd från olycksplatsen.
 2. Koppla på bilens varningsblinkers. Om det är mörkt rikta bilens strålkastare mot olycksplatsen.
 3. Handla med eftertanke.
 4. Ta reda på vad som hänt, hur allvarlig olyckan är, olycksplatsens geografiska position och antalet skadade.
 5. Slå larm till 112.
 6. Hindra ytterligare olyckor. Varna övriga trafikanter med handtecken eller genom att sätta ut bilens varningstriangel. Gör vad du kan för att hindra brand. Om ett fordon fattar eld använd släckare.
 7. Rädda dem som är i livsfara.
 8. Ge livräddande första hjälp.
 9. Ge annan nödvändig hjälp.
 10. Visa räddningspersonalen till platsen.

Första hjälpen-utrustning

Det är inte alltid man har tillgång till förbandslådor och annan utrustning för livräddande första hjälp, men det är klart att rätt utrustning gör det effektivare och enklare. Förvara förbandsmaterial m.m. lätt tillgängligt på ett ställe som är lätt att komma ihåg. Gå igenom innehållet på förhand så att du kan använda det när olyckan är framme. Att ha en välutrustad förbandslåda är ett sätt att göra hemmet tryggare.

ensiapulaukkuz_200

Lär dig första hjälpen

För att hålla dina första hjälpen-färdigheter i trim behöver du uppdatera dem regelbundet. Det finns bra kurser där du kan repetera och träna första hjälpen.